Sökning: "Annika Staaf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Staaf.

  1. 1. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

    Författare :Annika Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER