Sökning: "Annika Hellman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Annika Hellman.

 1. 1. Intermezzon i medieundervisningen. Gymnasieelevers visuella röster och subjektspositioneringar

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media education; pupils´ perspective; video diary; visual methodology; subject position; nomadic subjects; visual culture; materiality; rhizom; affect; learning process; upper secondary school;

  Sammanfattning : The starting point of this licentiate thesis is the attempt to make pupils´ perspective on school in general, and media education in particular available and visible. This is done by using a visual research strategy of video diaries, a cumulative method that draws upon students’ knowledge of video diaries from popular culture such as TV-shows. LÄS MER

 2. 2. Visuella möjlighetsrum : gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisnin

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and youth studies;

  Sammanfattning : This thesis examines upper secondary school pupils’ processes of subjectivation, resistance and creative becomings in visual art and media education. By using visual methodologies, pupils’ subjectivity is explored as relational and transformative, and as distributed in networks of power and desire. LÄS MER

 3. 3. Visuella möjlighetsrum. Gymnasieelevers subjektsskapande i bild och medieundervisning

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Bild och medieundervisning; Bild; elevperspektiv; subjektivering; tillblivelse visuella metoder; Foucault; Deleuze och Guattari;

  Sammanfattning : De demokratiska aspekterna av utbildning får allt mindre plats i skolan. En neoliberal logik som försvårar för kreativa processer att ta plats i skolan har genom ett ensidigt fokus på effektivitet och målstyrning kommit att dominera utbildningssystemet. LÄS MER