Sökning: "Annette Schröder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annette Schröder.

  1. 1. Factors Contributing to Detrusor Overactivity - Obstruction, Hypertrophy and Afferent Nerve Stimulation

    Detta är en avhandling från Annette Schröder, Department of Clinical & Experimental Pharmacology, Lund University Hospital, 221 85 Lund, Sweden

    Författare :Annette Schröder; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacological sciences; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; knockout; mice; estrogen receptor; EP1 receptor; prostaglandin; rat; endothelin; detrusor overactivity; rabbit; smooth muscle; bladder outlet obstruction; hypertrophy; pharmacognosy;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är välkänt att utflödesobstruktion kan leda till förstoring av blåsan med åtföljande minskning av kontraktionskraften, något som kan påvisas både in vivo och in vitro. I arbete I undersöktes därför om det fanns regionala skillnader i blåsmuskelfunktion hos kaniner med experimentell utflödesobstruktion. LÄS MER