Sökning: "Annette Anjou"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annette Anjou.

  1. 1. Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning

    Författare :Annette Anjou; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Birger Rapp; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Strategisk kongruens; integrerad styrning; ekonomistyrning; strategi; scania; longitudinell studie; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

    Sammanfattning : Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. LÄS MER