Sökning: "Anna-Britt Nyberg Berlgund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna-Britt Nyberg Berlgund.

  1. 1. Genetic Differentiation and Postglacial Immigration of the Polyploid Cerastium alpinum in Scandinavia. Licentiate Thesis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish Univ. of Agricultural Sciences

    Författare :Anna-Britt Nyberg Berlgund; Mittuniversitetet.; [2001]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polyploid; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER