Sökning: "Anna rantala"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna rantala.

  1. 1. - Snälla du! Kan du sätta dig? : om vägledning i förskolan

    Författare :Anna Rantala; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; vägledning; fostran; makt; disciplinering; normalisering; sanningsregimer; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa kunskapen om hur fostran gestaltas i förskolan. Det empiriska materialet som ligger till grund för resultaten består av videoobservationer där dagligen återkommande situationer har dokumenterats vid två svenska förskolor. Analyserna tar en utgångspunkt i Foucaults teorier om makt. LÄS MER