Sökning: "Anna green"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden Anna green.

 1. 1. Improved supply chain collaboration with Green industrial marketing : The case of Swedish textile service industry between 1996 and 2021

  Författare :Anna Nyquist; Malin Gawell; Karin Winroth; Herman Stål; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; green industrial marketing; green marketing; industrial marketing; green supply chain management; green supply chains; green marketing strategies; trust; interpretive approach; qualitative content analysis; interview study; case study; Swedish textile service industry; grön industriell marknadsföring; grön marknadsföring; industriell marknadsföring; ledning av gröna leverantörskedjor; gröna leverantörskedjor; gröna marknadsföringsstrategier; tillit; tolkande förhållningssätt; kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; fallstudie; svensk textilserviceindustri; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Growing environmental problems have led to increasing pressure on companies to improve their environmental performance. This means that also supply chains must become greener, which has contributed to new challenges when it comes to green collaboration and trust. LÄS MER

 2. 2. Histone H1 : Subtypes and phosphorylation in cell life and death

  Författare :Anna Gréen; Ingemar Rundquist; Peter Söderkvist; Rolf Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cell biology; Cellbiologi;

  Sammanfattning : The genetic information of a human diploid cell is contained within approximately 2 metres of linear DNA. The DNA molecules are compacted and organized in various ways to fit inside the cell nucleus. Various kinds of histones are involved in this compaction. One of these histones, histone H1 is the topic of the present thesis. LÄS MER

 3. 3. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 4. 4. Low temperature olivine alteration ; an experimental approach

  Författare :Anna Neubeck; Nils Holm; Gretchen Früh-Green; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Olivine alteration; hydrogen; methane; serpentinization; geokemi; Geochemistry;

  Sammanfattning : Water reacting with minerals to alter or dissolve them is a common phenomenon on Earth, leading to a unique chemical composition of the oceans and continents. The continuous circulation of elements and the chemical reactions between them creates the extraordinary environment prevailing on our Earth today and was probably an important requirement for the onset of life on our planet. LÄS MER

 5. 5. Toxicity and pharmacokinetic biomarkers for personalized non-small cell lung cancer treatment

  Författare :Anna Svedberg; Henrik Green; Svante Vikingsson; Joakim Lundeberg; Mikko Niemi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths worldwide. Unfortunately, lung cancer is usually discovered at a late stage when the curative treatment options are limited. The treatment can include surgery, radiation, chemotherapy, targeted therapy and now also immunotherapy. LÄS MER