Sökning: "Anna Westman"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Anna Westman.

 1. 1. Hot isostatic pressing of ceramics and influence of glass encapsulation

  Författare :Anna-Karin Westman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Konstruktionsmaterial; Engineering Materials;

  Sammanfattning : Hot isostatic pressing (HIP) is one of the industrial techniques for production of structural ceramics. A high quality of the as-HIPed surface is highly desirable, as it may make it possible to minimise or eliminate costly finishing machining. LÄS MER

 2. 2. Samtal om begreppskartor : en väg till ökad förståelse

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl Göran Karlsson; Svante Holm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cellbiologi; elevdiskussioner; begreppskartor; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. LÄS MER

 3. 3. Nanocomposites made from nanoporous cellulose fibre

  Författare :Anna Svensson; Lars Wågberg; Eva Malmström Jonsson; Gunnar Westman; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis explores how to use the dry nanoporous structure of cellulosic fibres in new types of composite materials. A large effort was also given on how to correctly characterize the structure of fibres where the wet structure has been preserved also in the dry state. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl-Göran Karlsson; Madelen Bodin; Staffan Selander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; interactions; communication; meaning making; peer discussion; scientific ideas; social semiotics; organizational levels; naturvetenskapernas didaktik; kvalitativa studier; biologi; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. LÄS MER

 5. 5. Nanocelluloses - surface modification and use in functional materials

  Författare :Michaela Salajková; Lars Berglund; Gunnar Westman; Anna Finne; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanocellulose; surfactant; surface modification; papermaking process; quaternary ammonium salt;

  Sammanfattning : Cellulose nanocomposites offer interesting potential in terms of improved properties and new functionalities compared with microcomposites. Preparation from colloidal suspensions is promising, since high reinforcement content is possible and a wide range of constituents can be used. LÄS MER