Sökning: "Anna Sandell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Sandell.

  1. 1. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

    Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Anna Sandell; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Genus; Senmodernitet; Lokala praktiker; Segregation; Självsortering;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utforskar och analyserar segregation och självsortering i utbildning. Den syftar till att diskutera hur detta relateras till genus, individualisering och unga mäns och kvinnors positioneringar i lokala praktiker, genom val av gymnasieutbildning. LÄS MER