Sökning: "Anna Niroomand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Niroomand.

  1. 1. Clinical and translational perspectives on interventions and therapies in lung transplantation

    Författare :Anna Niroomand; Thoraxkirurgi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lung Transplantation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER