Sökning: "Anna Houmann"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Houmann.

  1. 1. Musiklärares handlingsutrymme - möjligheter och begränsningar

    Detta är en avhandling från Lunds Universitet Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Anna Houmann; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; phenomenology; life-world; lived experience; music teacher; discretionary power; discretion;

    Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Music teachers’ discretionary power – possibilities and limitations. According to previous research in music education, during recent decades the working conditions for professional music teachers in schools have changed radically. LÄS MER