Sökning: "Anna Falkenberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Falkenberg.

  1. 1. Sickness basence, self-rated health and social support : Results from a longitudinal study in Sweden

    Författare :Anna Falkenberg; Lars Erik Strender; Christina Halford; Peter Westerholm; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER