Sökning: "Anna Engström-Laurent"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Engström-Laurent.

  1. 1. Circulating sodium hyaluronate : a study of its concentration and turnover in serum with special regards to liver disorders and inflammatory connective tissue diseases

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Anna Engström-Laurent; Uppsala universitet.; [1985]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER