Sökning: "Anna Elmén Berg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Elmén Berg.

  1. 1. Fem ödekyrkor i Norrland kyrklig förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början

    Författare :Anna Elmén Berg; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Restoration of Churches; Preservation of Cultural Monuments; The Young Church movement; Sigurd Curman; Nathan Söderblom; Erik Salvén;

    Sammanfattning : The new church of Ytterlännäs, a large Neo-Classical sermon church, was consecrated in 1854. The old, medieval church was far too small to house the growing number of visitors. It was therefore abandoned, but managed to be spared from demolition. LÄS MER