Sökning: "Anna Ehrlin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Ehrlin.

  1. 1. Att lära av och med varandra En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet Repro

    Författare :Anna Ehrlin; Mälardalens högskola.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Didactics; didaktik; music education; preschool; language development; competence; leadership; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER