Sökning: "Anna Broström"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Anna Broström.

 1. 1. Estimating source area of pollen and pollen productivity in the cultural landscapes of southern Sweden - developing a palynological tool for quantifying past plant cover

  Författare :Anna Broström; Kvartärgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aerial photographs; pollen productivity estimates; relevant source area of pollen; southern Sweden; quantitative landscape reconstruction; GIS; pollen dispersal; simulation model; Geology; physical geography; Geologi; fysisk geografi;

  Sammanfattning : Fossil pollen records retrieved from peat and lake sediments have great potential for quantifying past plant cover. This thesis is a contribution to the development of a palynological interpretation tool for reconstructing past cultural landscapes in terms of plant abundance and distribution. LÄS MER

 2. 2. Barns multimediala berättande : En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik

  Författare :Anna Klerfelt; Stig Broström; enheten för Barn- och ungdomsvetenskap & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) Institutionen för pedagogik och didaktik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barns kultur; mediakultur; pedagogisk praktik; meningsskapande; sociokulturell; interaktion; berättande; gester; estetik; rekonstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden

  Författare :Magnus Broström; Eva Jeppsson Grassman; Anna Whitaker; Britt-Marie Ternestedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Time; older people; future; dying; death; ageing; lifecourse perspective; Tid; äldre; framtid; döende; död; åldrande; livsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att utforska äldre människors föreställningar om och förhållningssätt till den egna framtiden, döendet och döden. Det är ämnen som hittills har fått begränsad uppmärksamhet. En bakomliggande orsak till detta är att äldreforskning och dödsforskning sällan har förenats. LÄS MER

 4. 4. Fuel conversion and ash formation interactions : a thermochemical study on lignocellulosic biomass

  Författare :Anna Strandberg; Markus Broström; Rainer Backman; Christoffer Boman; Maria Zevenhoven; Umeå universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Char conversion; pyrolysis; devolatilization; ash transformation; biomass; fuel characterization; fuel composition; ash composition; silicate formation; carbonate formation; thermogravimetric analysis; micro-tomography;

  Sammanfattning : Biomass is considered to be CO2 neutral, and to be able to reduce the dependency on fossil fuels the need for expanded and sustainable biomass feedstock is increasing. Ash-related problems are some of the most important aspects of this increasing use of new biomass assortments in thermal energy conversion systems. LÄS MER

 5. 5. Cognitive function in elderly patients with chronic heart failure

  Författare :Carina Hjelm; Anna Strömberg; Anders Broström; Ingegerd Fabergberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chronic heart failure; cognitive dysfunction; dementia; elderly; oldest-old; prevalence; risk factors; self-care; sleep;

  Sammanfattning : IntroductionApproximately 1-2% of the adult population in developed countries suffer from heart failure (HF), with the prevalence rising to more than 10% among patients 80 years of age or older. The HF syndrome is associated with elevated mortality and morbidity, and decreased quality of life. LÄS MER