Sökning: "Ann-sofie Hellberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-sofie Hellberg.

  1. 1. Governments in control? the implications of governance and policy entrepreneurship in electronic government

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Ann-Sofie Hellberg; Örebro universitet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Electronic government; governance; policy entrepreneurship; policy making; policy implementation; ICTs; information systems; Informatik; Informatics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER