Sökning: "Ann-marie Karlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-marie Karlsson.

  1. 1. Beslut för långsiktig överlevnad : värderingar, mål och beslut inom renskötseln

    Författare :Ann-Marie Karlsson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
    Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bättre förstå renskötselföretagarnas handlingssätt/ beteende och hur dessa handlingssätt/beteenden påverkar renskötselföretagarnas möjligheter att kombinera de resurser som finns inom rennäringen på ett sådant sätt att de långsiktigt kan fortsätta att bedriva renskötsel och överleva som företagare. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder har använts. LÄS MER