Sökning: "Ann-Kristin Jonsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Kristin Jonsson.

  1. 1. Studies on class II genes of the human major histocompatibility complex with special regards to structure : polymorphism and evolution

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ann-Kristin Jonsson; Uppsala universitet.; [1989]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER