Sökning: "Ann-Katrin Swärd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Katrin Swärd.

  1. 1. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

    Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Ann-Katrin Swärd; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Special Education; Specialpedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Special Education; specialpedagogik; Grounded Theory; the Witting Method; method; literacy; education; special education; reading research; reading instruction;

    Sammanfattning : The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data. LÄS MER