Sökning: "Ann-Charlotte Weimarck"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Charlotte Weimarck.

  1. 1. Excess och aktionskonst : en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale

    Författare :Hans T. Sternudd; Ann-Charlotte Weimarck; Göran Sonesson; Anders Marner; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Nitsch; orgien mysterien theater; Das 6-Tage-Spiel; Wiener Aktionsgruppe; action art; actionism; performance art; Art history; Konsthistoria; stage art; semiotic; orgien mysterien theater;

    Sammanfattning : The subject for this dissertation is the Austrian artist Hermann Nitsch’s Das 6-Tage-Spiel (1998). The purpose is to examine in what way Das 6-Tage-Spiel, as part of the orgien mysterien theater (hereafter o. m. LÄS MER