Sökning: "Ann-Charlotte Gilboa Runnvik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-Charlotte Gilboa Runnvik.

  1. 1. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

    Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER