Sökning: "Ann Heberlein"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann Heberlein.

  1. 1. Kränkningar och förlåtelse. En etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar

    Författare :Ann Heberlein; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; perpetrator; victim; Moral responsibility; Shame; Ethics; Guilt; Theology; Teologi;

    Sammanfattning : This thesis focuses on forgiveness, its meaning, implications and consequences in relation to violations, victims, perpetrators and responsibility. It questions wheter forgiveness is always the right answer when a person is subjected to evil and violence. LÄS MER