Sökning: "Ann Fridner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann Fridner.

  1. 1. Karriärvägar och karriärmönster bland disputerade läkare och medicinare

    Författare :Ann Fridner; Ann-Margret Rydell; Guje Sevón; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Psychology; women physicians; academic position; career patterns; gender equality; two careers; Psykologi; Psychology; Psykologi;

    Sammanfattning : Career paths in academic medicineBackground: women physicians were underrepresented in senior academic positions at medical faculties in Sweden during the last century.Aim: the aim of this thesis is to map gender equality in the postdoctoral careers of physicians. LÄS MER