Sökning: "Anitha Risberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anitha Risberg.

  1. 1. Hormones and fluid balance during pregnancy, labor and post partum

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Anitha Risberg; Mats Sjöquist; Kerstin Olsson; Sven Lyrenäs; Karolina Kublickiene; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cortisol; estradiol; glucose; labour; osmolality; oxytocin; parturition; pregnancy; pregnancy-induced hypertension; progesterone; vasopressin; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

    Sammanfattning : The aim of this thesis was to determine any association between plasma oxytocin and vasopressin concentrations and renal water and sodium excretion during normal pregnancy. In addition to investigate changes in concentrations of estradiol, progesterone, oxytocin, cortisol, and glucose in the blood before and in the nearest hours after delivery and if treatment with oxytocin affected these concentrations and the fluid balance during the different stages of labour. LÄS MER