Sökning: "Anita Bengtsson Tops"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anita Bengtsson Tops.

  1. 1. Severely mentally ill individuals in the community: Needs for care, quality of life and social network

    Detta är en avhandling från Österhagsgatan 36, SE-212 22, Malmö, Sweden

    Författare :Anita Bengtsson Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; sense of coherence; social network; needs for care; schizophrenia; quality of life; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården har medfört att personer med funktionshinder p.g.a. en psykisk sjukdom numera huvudsakligen bor och erbjuds vård ute i samhället. LÄS MER