Sökning: "Andrey Anikin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andrey Anikin.

  1. 1. Human nonverbal vocalizations

    Författare :Andrey Anikin; LUCS grupp för kognitiv zoologi; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; nonverbl; communication; acoustic; emotion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER