Sökning: "Andreas Graflund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Andreas Graflund.

  1. 1. Financial Applications of Markov Chain Monte Carlo Methods

    Författare :Andreas Graflund; Nationalekonomiska institutionen; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; Financial science; ekonomiska system; ekonomisk politik; ekonomisk teori; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; Economics; econometrics; Mean Reversion; Diversification; Real Estate Stocks; Markov Chain Monte Carlo Methods; Stock Markets; ekonometri;

    Sammanfattning : This thesis consists of four empirical studies on financial economics. The first chapter contains a short summary of the thesis. LÄS MER