Sökning: "Anders Ytterström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Ytterström.

  1. 1. Parallel Computing for Applications in Aeronautical CFD

    Författare :Anders Ytterström; KTH; []
    Nyckelord :CFD; Parallel Computing ; Load Balancing ; Aerodynamics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER