Sökning: "Anders Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden Anders Jonsson.

 1. 1. On the development of stable numerical algorithms for solid mechanics

  Författare :Anders Jonsson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dödsbränder i Sverige : En analys av datakvalitet, orsaker och riskmönster

  Författare :Anders Jonsson; Finn Nilson; Carl Bonander; Henrik Jaldell; Marie Hasselberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fire; Risk; Mortality; Epidemiology; Brand; Risk; Mortalitet; Epidemiologi; Risk and Environmental Studies; Risk- och Miljöstudier;

  Sammanfattning : Risken att omkomma genom brand har mer än halverats under de senaste 60 åren i Sverige. Det är idag mycket ovanligt att små barn omkommer i brand men samma positiva utveckling kan inte ses för de äldre. LÄS MER

 3. 3. Dödsfall i Sverige till följd av brand : Omfattning och historiska trender

  Författare :Anders Jonsson; Ragnar Andersson; Finn Nilson; Per-Olof Hallin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brand; omkomna; länkade data; mortalitet; historisk trend; Risk- och Miljöstudier; Risk and Environmental Studies;

  Sammanfattning : Ingen ska omkomma eller skadas svårt till följd av brand. Så lyder den nollvision som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har formulerat för brandskyddsområdet. Visionen ingår i en nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilde och innehåller förutom vision tydliga mål. LÄS MER

 4. 4. Integral equation methods for fracture mechanics and micro-mechanical problems

  Författare :Anders Jonsson; KTH; []
  Nyckelord :stable numerical method; integral equation; fracture mechnics. Stress intensity fractor; discrete dislocation dynamics. Homogenization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Neutronics in reactors with propagating perturbations

  Författare :Anders Jonsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :one-group theory; Green s function; Molten Salt Reactors; two-group theory; neutron noise; propagating perturbations;

  Sammanfattning : This thesis contains several studies of the properties of neutron noise, primarily in Molten Salt Reactors and other reactors with propagating perturbations. Both one- and two-group diffusion theory are employed to investigate the differences that arise from the movement of the fuel. LÄS MER