Sökning: "Anders Hultqvist"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Anders Hultqvist.

 1. 1. Characterization of the Homogeneous Charge Compression Ignition Combustion Process

  Författare :Anders Hultqvist; Förbränningsmotorer; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; akustik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem; Termisk teknik; termodynamik; Thermal engineering; applied thermodynamics; vakuumteknik; hydraulik; Maskinteknik; vibration and acoustic engineering; hydraulics; vacuum technology; ATAC; Mechanical engineering; MK; CAI; TS; MULDIC; PREDIC; HCCI; fuel tracer; combustion; injection; direct; port; engine; LDV; LIF; PLIF; vibrationer;

  Sammanfattning : The main objective of this project was to characterize the HCCI combustion process. Central parts in the project were the progress of the HCCI combustion process, the influence of charge homogeneity on the combustion process and sources of UHC and CO emissions in HCCI combustion. LÄS MER

 2. 2. Komposition. Trädgården – som förgrenar sig

  Författare :Anders Hultqvist; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music composition; spectral; fractal; epistemology; cognition; 1 f-structures; entropy; formal time; musical dimensions; poetic structure; cognitive poetics;

  Sammanfattning : With the compositional practise as the point of departure the text discusses different topics around musical composition and its artistic, philosophical and scientific context. Some initial explorations were carried out through the use of spectral- and fractal based techniques and experiments. LÄS MER

 3. 3. Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen

  Författare :Anders Hultqvist; Gustaf Lindencrona; Kari Tikka; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : The principle that tax shall follow from law is known in Swedish law as legalitetsprincipen. Although there is no comparable term in English law, it could perhaps be translated as the Legality Principle or the Rule of Law in Income Tax Law. LÄS MER

 4. 4. Levande musik : Ritornellen och musikens skapande

  Författare :Fredrik Hedelin; Sverker Jullander; Anders Hultqvist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; composition; ritornello; philosophy; deleuze; form; creation; Musikalisk gestaltning; Musical Performance;

  Sammanfattning : Many years of working with electroacoustic music evoke the question in what sense one can talk about life in music. The question does not concern traces of the composer's life in the work, vivifying performances or musical experiences full of life, but rather the life of music itself. LÄS MER

 5. 5. Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

  Författare :Teresa Simon Almendal; Anders Hultqvist; Christer Silfverberg; Robert Påhlsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatteanpassade transaktioner; skattebrott; skatteplanering; skatteflykt; ekonomisk brottslighet; simulerade och dissimulerade rättshandlingar; skattetillägg; eftertaxering; dubbelbestraffning; Financial law; Finansrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka det straffbara och det straffria området med avseende på mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet. LÄS MER