Sökning: "Anders Edring"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anders Edring.

  1. 1. Berget i backens skugga : det sociala landskapet på Kristianstadsslätten under tidig- och mellanneolitikum

    Författare :Anders Edring; Arkeologi; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Scania; Kristianstad plain; Neolithic; Social landscape; place; space; perception; trialectic;

    Sammanfattning : This thesis is a study of the growth of the social landscape on the Kristianstad plain in the Early and Middle Neolithic. The interpretation proceeds from the character of the material remains and their geographical location. LÄS MER