Sökning: "Amr Al-Haidari"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Amr Al-Haidari.

  1. 1. Chemokine-Mediated Migration of Colon Cancer Cells

    Författare :Amr Al-Haidari; Kirurgi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colon cancer cells; Colon cancer metastasis; Cancer cell migration; Chemokines; Rho GTPases; MicroRNAs;

    Sammanfattning : .... LÄS MER