Sökning: "Alzheimer’s disease"

Visar resultat 16 - 20 av 421 avhandlingar innehållade orden Alzheimer’s disease.

 1. 16. Aβ Conformation Dependent Antibodies and Alzheimer's Disease

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dag Sehlin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; amyloid-beta; protofibrils; conformation; monoclonal antibody; ELISA; MEDICINE; MEDICIN; Geriatrics; Geriatrik;

  Sammanfattning : Soluble intermediates of the amyloid-β (Aβ) aggregation process are suggested to play a central role in the pathogenesis of Alzheimer’s disease (AD) by causing synaptic dysfunction and neuronal loss. In this thesis, soluble Aβ aggregates have been studied with a particular focus on the Aβ protofibril, which has served as the antigen for developing conformation dependent monoclonal antibodies. LÄS MER

 2. 17. Observations on cerebral amyloid angiopathy and microvascular pathology in Alzheimer's disease and vascular dementia

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Mattias Haglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; Vascular dementia; Alzheimer s disease; Cerebral infarction; Locus ceruleus; White matter; Microvasculature; Cerebrovascular disease; patologisk anatomi; Ischemia; Cerebral amyloid angiopathy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är de vanligaste orsakerna till demens hos äldre, ett tillstånd som i takt med den ökande åldrade befolkningen kommer att innebära ett allt större lidande och en alltjämt ökande ekonomisk belastning. Direkta och indirekta kostnader för vård och omsorg av demenspatienter uppgår sannolikt till ca 40 miljarder kronor om året. LÄS MER

 3. 18. Detection of Differentially Expressed Genes in Alzheimer's Disease Regulator of G-protein Signalling 4: A Novel Mediator of APP Processing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lina Emilsson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alzheimer s disease; RGS4; ITPKB; RAB3A; APP processinig; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease characterised by progressive memory deterioration and cognitive impairment. Pathological hallmarks are extracellular senile plaques, neurofibrillary tangles and neuron loss. Senile plaques are produced through altered processing of the membrane-bound protein APP. LÄS MER

 4. 19. Pathophysiological Mechanisms and Diagnostic Markers in Alzheimer’s Disease

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Joakim Hertze; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer’s disease; mild cognitive impairment; white matter lesions; brain reserve; blood-brain barrier; angiogenesis; neuroinflammation; neurogranin; YKL-40; VEGF; IGF; ICAM-1; VCAM-1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till uppkomsten av demens. Detta tillstånd innebär att delar av hjärnan skrumpnar på ett karakteristiskt vis, när nervceller går under. LÄS MER

 5. 20. Polysaccharides in Alzheimer's disease and inflammation-associated amyloidosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Lindahl; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Alzheimer s disease; amyloid; heparan sulfate; keratan sulfate; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; medicinsk farmakologi; Medical Pharmacology;

  Sammanfattning : Amyloidosis is a term for diseases that share a common feature: the extracellular deposition of amyloid fibrils, that consist of a single protein prone to aggregate. Polysaccharides (glycos-aminoglycans), especially heparan sulfate, are significant components of all types of amyloid deposits. LÄS MER