Sökning: "Alvaro Macieira-Coelho"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alvaro Macieira-Coelho.

  1. 1. Kinetics of the proliferation of fibroblasts in vitro

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Alvaro Macieira-Coelho; [1967]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER