Sökning: "Alf Tergel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alf Tergel.

  1. 1. Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 1901-1911

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Alf Tergel; Uppsala universitet.; [1969]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Church history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Kyrkohistoria;

    Sammanfattning : .... LÄS MER