Sökning: "Alexandra Högstedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alexandra Högstedt.

  1. 1. Microvascular effects of insulin in the skin

    Författare :Alexandra Högstedt; Simon Farnebo; Bijar Ghafouri; Erik Tesselaar; Folke Sjöberg; Sven Andersson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The microcirculation in the skin is essential for skin homeostasis. In instances of altered microvascular function, that may be the result of insulin resistance, tissue morbidity may ensue. The underlying mechanisms are however complex and not fully understood. LÄS MER