Sökning: "Albert Wertheimer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Albert Wertheimer.

  1. 1. ePrescribing : Studies in Pharmacoinformatics

    Författare :Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; Högskolan i Kalmar; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; Medical informatics; Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER