Sökning: "Alaitz Aranburu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alaitz Aranburu.

  1. 1. Studies of penta-decameric binding proteins: AP-4 and CBF-A

    Författare :Alaitz Aranburu; Immunologi; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; transplantation; Metabolism; serologi; metabolism; Biokemi; serology; Immunology; hnRNP H; NPM; CBF-A; AP-4; transcription; B cells; immunoglobulin; Immunologi;

    Sammanfattning : Each immunoglobulin (Ig) V gene segment contains an upstream promoter region. The octamer element and the TATA box are the only elements that are conserved in all Ig promoters. The presence of the octamer element is necessary, but not sufficient to support high levels of transcription. LÄS MER