Sökning: "Akademiska biblioteksbyggnader"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Akademiska biblioteksbyggnader.

  1. 1. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

    Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; Högskolan i Skövde; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; academic library buildings; college and university libraries; architecture; discourse analysis; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions;

    Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER