Sökning: "Ahnland Lars"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ahnland Lars.

  1. 1. Financialization in Swedish Capitalism : Debt, inequality and crisis in Sweden, 1900-2013

    Författare :Lars Ahnland; Rodney Edvinsson; Jonathan Feldman; Jan Bohlin; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; debt; inequality; financialization; financial crisis; Economic History; ekonomisk historia;

    Sammanfattning : This dissertation adresses financialization – the increasing role of financial activities in the overall economy – in Sweden in 1900-2013. The focus is on the long run relationships between private debt, asset markets, inequality and financial crisis during this period. LÄS MER