Sökning: "Agneta Pleijel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Agneta Pleijel.

  1. 1. Om ungefärligheten i ingenjörsarbete

    Författare :Göran Backlund; Bo Göranzon; Agneta Pleijel; KTH; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER