Sökning: "Agneta Lukinius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Agneta Lukinius.

  1. 1. Cytochemical characterization of peripheral neuroendocrine cell secretory granules on the ultrastructural level

    Författare :Agneta Lukinius; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER