Sökning: "Agneta Guillemot"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Agneta Guillemot.

  1. 1. Rask, Resolut, Trogen : de indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället : Västerbotten 1860-1901

    Författare :Agneta Guillemot; Kerstin Strömberg-Back; David Gaunt; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Military history; social history; infantry soldier; social recruitment of soldiers; social mobility; family structure; military education; 19th century Sweden; Indelningsverket; Sverige; Västerbotten;

    Sammanfattning : My study concerns the social recruitment of infantry soldiers in the Swedish standing army ( indelta armén). The 19th century Swedish army was composed of three parts : hired troops , the conscripts and above all the ”indelta armén”. Indelta armén was unique in the world because of its organizational form. LÄS MER