Sökning: "Agneta Breisch"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Agneta Breisch.

  1. 1. Frid och fredlöshet : sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltid

    Författare :Agneta Breisch; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER