Sökning: "Affärsrisk"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Affärsrisk.

  1. 1. Determinants of audit fees and the management of corporate disclosures

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Linus Axén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Audit fees; Audit fee pressure; Annual report; Business risk; Disclosures; Hybrid organizations; Internal auditing; Project manager; Revisionskostnader; Press av revisionskostnader; Årsredovisning; Affärsrisk; Upplysningar; Hybrida organisationer; Internrevision; Projektledare;

    Sammanfattning : Ever since Simunic (1980), a great deal of research has examined the pricing of auditing services. The absence of proprietary audit cost data forces most researchers to use audit fee models linking theoretical concepts to observable data. LÄS MER