Sökning: "Adam Heymowski"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Adam Heymowski.

  1. 1. Swedish "travellers" and their ancestry : a social isolate or an ethnic minority?

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Adam Heymowski; Uppsala universitet.; [1969]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER