Sökning: "Acculturation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet Acculturation.

 1. 1. Psychosocial adjustment problems : Individual and acculturation differences

  Författare :Marie Väfors Fritz; Britt af Klinteberg; Andries Korebrits; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; personality; antisocial behavior; violence; alcohol; culture; socialization; acculturation; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This thesis addresses individual and environmental risk factors in the development of adjustment problems and antisocial behaviour. Namely, temperament and character, anxiety, psychopathic-like traits, antisocial attitudes, alcohol use, and parental rearing strategies are explored as risk factors for behaviour problems in childhood, adolescence and adulthood. LÄS MER

 2. 2. Pedagogy of heuristic contexturalisation : intercultural transmission through cross-cultural encounters

  Författare :Hai Chun Lin; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acculturation; studerandeutbyte; högskoleundervisning; internationellt samarbete; högskoleutbildning; internationella högskoleprogram; högskoleprogram; transmission; pedagogy; enculturation; cognition; Thematic Reconstruction; Pedagogy and didactics; theme; reconstruction; culture; Acculturation; awareness; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Denna doktorsavhandling i ämnet pedagogik utgör en analys av effekter av den pågående kulturella globaliseringen genom att granska två internationella magisterprogram vid Lunds universitet. Studiens syfte är att spåra mönster i en bärande pedagogisk idé för överföring av ett interkulturellt tänkande i tvärkulturella möten genom att utforska, beskriva och försöka förstå essentiella effekter av sättet att genomföra magisterprogrammen på. LÄS MER

 3. 3. Meaning-Making Variations in Acculturation and Ritualization : A multi-generational study of Suroyo migrants in Sweden

  Författare :Önver Cetrez; Valerie DeMarinis; Halina Grzymala-Moszczynska; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Psychology of religion; Acculturation; meaning-making; ritualization; religiosity; identity; identification; mixed-model study; Suroyo; Assyrian; Aramean; Religionspsykologi; Psychology of religion; Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on how acculturation affects meaning-making among three generations of Suroye in the city of Södertälje, Sweden. Special focus is on youth. An inter-disciplinary and a mixed-model approach is used, with the purpose to contribute to research knowledge on meta, theoretical, methodological, and empirical levels. LÄS MER

 4. 4. Mental health problems among the Swedish reindeer-herding Sami population : in perspective of intersectionality, organisational culture and acculturation

  Författare :Niclas Kaiser; Ellinor Salander Renberg; Lars Jacobsson; Siv Kvernmo; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sami; Swedish; reindeer-herding; mental health; anxiety; depression; alcohol; qualitative content analysis; intersectionality; acculturation; organisational culture.; Psychiatry; Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : The overall objective of the thesis was to investigate aspects of mental health among Swedish Sami reindeer herders and to deepen the understanding of the experience of the living conditions of young Sami reindeer-herding men. Theories of intersectionality, organisational culture and acculturation were used. LÄS MER

 5. 5. Iranians in Sweden : economic, cultural and social integration

  Författare :Hassan Hosseini-Kaladjahi; Matti Similä; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Economic integration; discrimination; segmentation; cultural distance; cultural integration acculturation ; cognitive acculturation; normative acculturation; social integration; association; counterculture; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This study explores three dimensions in the integration of Iranian immigrants in Sweden: economic, cultural and social. To test the generalisability of the ideas presented, and to place them in a wider framework the integration of Iranians has been compared with those of three other minorities: Chileans, Poles, and Finns. LÄS MER