Sökning: "20th Century history"

Visar resultat 1 - 5 av 320 avhandlingar innehållade orden 20th Century history.

 1. 1. Historien i politiken : Historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994

  Författare :Erik Axelsson; Jan Lindegren; Åsa Linderborg; Torbjörn Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; history of historiography; identity; contemporary history; political history; historical culture; narrative; use of history; Sweden; Norway; European Union; political rhetoric; Swedish history; Norwegian history; European history; Swedish historians; Norwegian historians; debate on EU-membership; 20th century; History subjects; Historieämnen; Historia;

  Sammanfattning : In this dissertation the use of history in public debate in Norway and Sweden in relation to membership in the European Union (EU) 1990–1994 is examined. The purpose is to contribute with new knowledge about the relationship between politics and writing history, as well as describe the role of history in national and other identities. LÄS MER

 2. 2. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 3. 3. Historieintresse och historieundervisning : Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Författare :Johan Hansson; Daniel Lindmark; Gun Marie Frånberg; Bengt Schüllerqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; Subject didactics; Ämnesdidaktik; History subjects; Historieämnen; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 4. 4. Norden, nationen och historien : Perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972

  Författare :Henrik Åström Elmersjö; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Samuel Edquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Norden Associations; history; education; 20th century; historical culture; textbook revision; nationalism; myth; identity politics; hegemony; organization; Föreningen Norden; historia; utbildning; 1900-talet; historiekultur; läroboksrevision; nationalism; myt; identitetspolitik; hegemoni; organisation; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the negotiation of history within the history textbook revision conducted by the Norden Associations between 1919 and 1972. The thesis combines an examination of the discussions surrounding the revision with an understanding of the organization of the revision process to study the negotiations between representatives of different historical cultures and the conditions within these historical cultures. LÄS MER

 5. 5. Våtmarkshistoria : Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talen

  Författare :Jörgen Lennqvist; Thord Strömberg; Eva Jakobsson; Per Eliasson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historia; vattenhistoria; miljöhistoria; våtmarkshistora; våtmark; sjösänkning; våtmarksrestaurering; landskap; landskapssystem; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is a history of man’s and nature’s relationship, with regards to water. It is an environmental history about the changes in the wetland landscape around the Lakes Hjälmaren and Kvismaren in central Sweden during the 19th and 20th century. Hjälmaren, Sweden’s fourth-largest lake, was lowered between 1878 and 1888. LÄS MER