Sökning: "2-18 fluoro deoxy glucose FDG positron emission tomography PET radiotherapy microvessel density Head"

Hittade 1 avhandling innehållade orden 2-18 fluoro deoxy glucose FDG positron emission tomography PET radiotherapy microvessel density Head.

  1. 1. Head and Neck Cancer: Studies on microvessel density, radiation response and FDG PET

    Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Eva Brun; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; positron emission tomography PET ; 2-18 fluoro deoxy glucose FDG ; radiotherapy; microvessel density; Head and neck cancer; therapy response; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvud- hals cancer Studier kring betydelsen av kärltäthet, svar på strålbehandling och tumörmetabolism, undersökt med positron emissions tomografi ( PET) Bakgrund Cancer i huvud-hals området är ovanligt i Sverige och utgör c:a 2,5% av alla nya cancerfall (40 000) per år. Beteckningen är ett samlingsnamn för tumörer med sinsemellan skilda egenskaper, uppkomna från i första hand slemhinnan i mun och svalg. LÄS MER